ค่ายแบ่งปั๋น

ค่ายแบ่งปั๋น มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดหรือชุมชนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ และประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้มีศักยภาพในการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ หรือให้บริการทางด้านไอทีอื่น ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต ก่อเกิดเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านไอทีในพื้นที่ที่สามารถร่วมกันรับงานจากพื้นที่อื่นได้

ค่ายแบ่งปั๋นในปีพ.ศ. 2564 จะใช้เวลาในการอบรมประมาณ 3 เดือน โดยอบรมในวันเสาร์หรืออาทิตย์ เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเรียนของน้อง ๆ ผู้เข้าอบรม โดยในค่ายจะแบ่งความรู้ออกเป็น 4 หมวดหลัก ๆ คือ

  1. Web Programming
  2. Web Design
  3. Web Marketing
  4. Web Content

และจะสับเปลี่ยนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไปในแต่ละสัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในแต่ละด้าน นอกจากนี้ค่ายแบ่งปั๋นจะปิดค่ายด้วยโปรเจค Hackathon ซึ่งจะให้ผู้ร่วมค่ายจัดกลุ่ม และทำผลงานมาแข่งขันกัน ตามเงื่อนไขที่ทาง THNIC Academy ได้ตั้งไว้ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล และน้อง ๆ ยังได้รับโอกาสที่จะมีงานย่อย ๆ ที่ทางเราจะจัดหาให้ ซึ่งจะเป็นการเริ่มสร้างรายได้และเพิ่มพูนความรู้ต่อไปเรื่อย ๆ